Prepletanje HR procesov skozi letne cikle

Mnogi kadrovski procesi so neposredno vpeti v letni poslovni cikel podjetja. Še posebej to velja za izvajanje sistemov vodenja zaposlenih, katerih vsebina se nanaša na vsakokratni poslovni načrt.

Vsako podjetje ima svoje posebnosti glede letnih ciklov, prikazani primer je le za ilustracijo. Leto smo razdelili na šest enakih delov.

Začnimo v obdobju šest, to je konec prejšnjega leta. V tem obdobju smo zaključili letni poslovni načrt za tekoče leto. Poslovni načrt smatramo za glavni koordinativni dokument med posameznimi poslovnimi področji in projekti. Zelo koristno je, če v letnem poslovnem načrtu poleg finančnih tabel na nivoju podjetja opredelimo tudi naloge in večje projekte, ki jih bomo izvajali. Posebno pozornost je potrebno posvetiti usklajevanju medsebojnih odvisnosti med področji.

V začetku leta, v obdobju ena, po hierarhiji navzdol izvedemo letne ciljne razgovore. Ocenimo dosežke preteklega leta ter na osnovi ugotovitev in letošnjega poslovnega načrta določimo letne cilje za tekoče leto. Za prvo trimesečje pričakovanja še podrobneje konkretiziramo, kar nam olajšuje sprotno povratno informacijo in tudi ocenjevanje delovne uspešnosti.

V drugo obdobje smo umestili dve stvari. Vodstvo komunicira poslovne rezultate preteklega leta ter pričakovanja, cilje, poslovni kontekst za tekoče leto. Izvede se prvo medletno ocenjevanje / revizija ciljev in konkretizira pričakovanja za drugo trimesečje.

V tretjem obdobju izvedemo letno raziskavo merjenja organizacijske vitalnosti ter (po želji in za izbrano ciljno skupino) večsmerno ocenjevanje vedenj oz. kompetenc.

V četrtem obdobju vodje izvedejo drugo medletno ocenjevanje / revizijo ciljev in konkretizirajo pričakovanja za tretje trimesečje. Glede na čas dopustov morajo biti pri tem kar precej prilagodljivi, kar moramo tudi upoštevati pri načrtovanju sistema. Čez poletje tudi v miru analiziramo zbrane podatke iz raziskave in pripravimo akcijske načrte za jesen in naprej.

V petem obdobju izvajamo razvojni del letnega razgovora, ki mu bomo verjetno priključili tudi tretje medletno ocenjevanje / revizijo ciljev. Pri razvojnem delu uporabimo vse razpoložljive podatke (raziskava vitalnosti, ocenjevanje kompetenc, zgodovina delovne uspešnosti, zgodovina usposabljanja ipd.). Iščemo razvojne ukrepe, ki bodo povečevali uspešnost posameznika. Kot vedno pri medletnem ocenjevanju / reviziji ciljev konkretiziramo pričakovanja za naslednje trimesečje.

Pa smo spet v šestem obdobju. Priprava letnega poslovnega načrta za naslednje leto je v polnem teku. Zbrane informacije iz kadrovskih procesov vključimo med podlage za planiranje: ugotovitve o stanju organizacijske vitalnosti, splošno in individualno stanje kompetenc, splošno in individualno stanje delovne uspešnosti, informacije o stanju na trgu delovne sile ipd.

Leto je hitro naokoli, kajne?